Chef Odie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.chefodie.nl

chef.odie@outlook.com

+31 6 10764329

KvK-nr. 73514217

Persoonsgegevens die wij verwerken
Chef Odie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via chef.odie@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Chef Odie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Chef Odie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Chef Odie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chef Odie) tussen zit.

Chef Odie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Microsoft Office & Open Office (voor correspondentie en het opslaan van persoonsgegevens in spreadsheets);
 • Microsoft Outlook (mailverkeer, opslag mailadressen);
 • Simplesite (publicatie eigen website, geen opslag van persoonlijke gegevens);
 • Facebook (communicatie over onze diensten, opslag van “vrienden”, geen opslag van aanvullende persoonlijke gegevens);
 • Whatsapp (communicatie met klanten en geïnteresseerden, opslag van naam en mobiel telefoonnummer in app);
 • Laposta (online dienst voor het aanmaken en versturen van nieuwsbrieven, opslag van (voor-)naam en mailadres).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Chef Odie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Door ons geregistreerde persoonsgegevens (zie begin van deze privacyverklaring) bewaren we op een eigen computer totdat we het verzoek ontvangen deze te verwijderen. Periodiek kan Chef Odie zelf en eenzijdig persoonsgegevens wissen, bijvoorbeeld omdat gedurende langere tijd geen communicatie met de betreffende persoon heeft plaatsgevonden.

Voor het afmelden van de nieuwsbrief die via Laposta wordt verstuurd, is de mogelijkheid hiertoe opgenomen onderaan elke verstuurde nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden
Chef Odie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Chef Odie deelt en/of verkoopt nooit persoonsgegevens aan derden met als doel hier een commercieel belang mee te realiseren. Wanneer dit incidenteel nodig is, bijvoorbeeld voor het uitbesteden van een deelopdracht, gebeurt dat uitsluitend na instemming van de betreffende persoon.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Chef Odie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Chef Odie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar chef.odie@outlook.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Chef Odie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Chef Odie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Alle online diensten die wij gebruiken zijn beveiligd met een login (gebruikersnaam en wachtwoord). Gebruikersnamen en wachtwoorden van Chef Odie worden online, versleuteld opgeslagen m.b.v. wachtwoordmanagementsoftware.

Deel deze pagina